Skal du koble fra eller flytte strømledning hjelper Alut deg med dette. Vær oppmerksom på at du må betale for jobben.

Dersom nettselskapet får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en nettstasjon, ønske om å legge luftledning i bakke eller lignende, krever nettselskapet kostnadene dekket av den som ber om endringer i nettet etter Olje- og energidepartementets (OED) «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Slike arbeider blir omtalt som regningsarbeid. 

Nettselskap som har oppført nettanlegg har i utgangspunktet en rett til å la nettet stå slik det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. Som monopolist søker Alut likevel å finne gode løsninger i saker der trasé eller plassering av nettkomponenter kommer i konflikt med andre hensyn eller tiltak. 

Kostnader 

Hovedregelen er at flytting/endring av nettanlegg må bekostes av bestiller. Bestilleren faktureres for de faktiske kostnadene som medgår, samt merverdiavgift. Det skal gjøres fradrag for eventuelle utsatte fremtidige reinvesteringskostnader, eventuell forsterkning eller forbedret anleggsløsning som Alut får ved det nye anlegget. 

Vi behandler endringsønsker fortløpende. Flytting, kabling og annen endring av høyspentanlegg og nettstasjon gjøres normalt ikke på forespørsel, men kan i unntakstilfeller utføres. Endring av høyspentanlegg er imidlertid en svært stor jobb, som kan ta lang tid å utrede.  

Les mer om regningsarbeid på