En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. 

Plusskunder har sin egen produksjonsenhet, som for eksempel et solcellepanel, og bruker egenprodusert strøm til å dekke deler av sitt forbruk. 

I perioder der det produseres mindre strøm enn det forbrukes, kjøper plusskunden strøm fra strømleverandør, og betaler Alut nettleie for transporten av strømmen. 

I perioder der det produseres mer strøm enn det forbrukes selger plusskunden strøm til sin strømleverandør. 

Nettleie og avregning 

Forbruket til en plusskunde avregnes som normalt. Selvprodusert kraft, som benyttes kun til eget forbruk, avregnes ikke. 

Alle som leverer strøm inn på strømnettet må betale en innmatingstariff. En innmatingstariff for produksjon består av to ledd: 

Fastledd: I plusskundeordningen er man fritatt for å betale fastledd for innmating. 

Energiledd: Energileddet er ment å dekke de tapskostnader som kraftproduksjonen eventuelt påfører nettet. Dette kan variere over året og fra område til område, alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt. Dersom energileddet er negativt betyr det at plusskunden får betalt for å levere strøm inn i nettet. Er det positivt må plusskunden betale. 

Inntil videre kommer Alut ikke til å beregne energiledd for innmating av produksjon fra Plusskunder. Vi kan imidlertid ikke utelukke at vi etter hvert starter med avregning av energiledd. 

Tilskuddsordning

Enova er et energifond som har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon. På Enovas nettsider finnes det informasjon om støtteordningene.

Hvordan bli plusskunde

Alle kunder tilknyttet Alut kan i utgangspunktet bli plusskunder. Det er likevel en rekke krav som stilles til plusskunden. 

  • Produksjonsanlegget skal være dimensjonert slik at det ikke skaper forstyrrelser i nettet 
  • Produksjonsanlegget må følge de tekniske krav som stilles av Alut 
  • Produksjonsanlegget skal, av sikkerhetsmessige årsaker, ha automatisk utkobling ved strømstans 
  • Produksjonsanlegget må meldes av autorisert elektroinstallatør 
  • Plusskunde må ha AMS-måler med kommunikasjonsmodul 
  • Utover dette gjelder Aluts standard tilknytningsvilkår. 

Hvordan selges kraften 

Plusskunden må selv inngå en avtale med kraftleverandør for salg av sin overskuddsproduksjon. Det er krav om at leverandøren er den samme som plusskunden kjøper kraft hos i underskuddsperioder. Alut er ikke kraftleverandør og har dermed ikke anledning til å kjøpe kraft fra plusskunden. 

Anleggsbidrag 

Hvis plusskunden behøver økt størrelse på inntakssikring kan det påløpe kostnader i form av anleggsbidrag. Dette bør avklares før kunden går til innkjøp av utstyr, da disse kostnadene kan være forholdsvis store. 

Tekniske krav som stilles til plusskunder 

Alut stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert leveringskvalitet og leveringssikkerhet i distribusjonsnettet. 

Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Aluts distribusjonsnett og at anlegget må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av Alut. 

For produksjonsanlegg opp til 25 kWp angir REN-blad 0342 de gjeldende tekniske retningslinjer. For større anlegg er den tyske normen, VDE 4105-2011, gjeldende. Det stilles også krav til sertifisering av utstyret som skal installeres. Når installatøren sender inn melding om installasjonsarbeider må det legges ved dokumentasjon som bekrefter at vekselretteren er sertifisert iht. tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013. 

I tillegg krever Alut at det vedlegges signert erklæring om at anlegget tilfredsstiller gjeldende tekniske krav. 

Det er plusskundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet. Viser det seg i ettertid at plusskundens anlegg ikke tilfredsstiller de krav som er satt av Alut, vil Alut kreve om at kunden stopper leveransen i nettet til anlegget er utbedret.