Alle nettselskap er gjennom lovverk og konsesjon pålagt å føre tilsyn med anlegg og utstyr som forsynes fra selskapets nett. Alut har også sitt lokale eltilsyn som uhildet driver tilsynsarbeid under navnet Det Lokale Eltilsyn (DLE)og utfører tilsyn med elektriske anlegg i kommunene i Alta, Loppa og kvænangen. 

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparat og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE er derfor ut ifra dette også underlagt Forvaltningslovens bestemmelser, og mottar årlig instruks fra DSB hvor det blir gitt føringer for hvilke typer tilsyn som skal prioriteres.