Felling av tre som står nær høyspentlinjer bør gjøres av erfarne folk med egnet sikkerhetsutstyr.

Ved skogrydding blir tre og busker langs kraftlinja felt eller kvistet. Det kan gå 5–10 år mellom hver skogryddingavhengig av type linje og hvor raskt vegetasjonen i området vokser. Vi befarer jevnlig våre linjer for å se om det er nødvendig å rydde skog. 

Spenning
Bredde
Lavspent 230 – 1000 V
Normalt 1,5 meter til hver side av linja
Høyspent 11 og 22 kV
Normalt 5 meter til hver side av linja
Høyspent 66 og 132 kV
18 – 30 meter samlet bredde

Rydding ved lavspentlinjer

Lavspentlinjene er de kraftlinjene som fører strømmen inn til hvert enkelt hus. På opparbeidet eiendom er det som hovedregel grunneiers ansvar å holde vegetasjon nede under kraftlinjer. Vi hjelper til med felling og rydding dersom dette kreves for å ivareta sikkerheten.

Dersom vi avdekker behov for rydding i private hager blir kunder varslet via SMS eller direkte kontakt. I enkelte tilfeller er vi nødt å pålegge rydding, og vi strekker oss da langt for å komme i dialog med kunden for videre avtale om hvordan virket blir håndtert. Hvis du ikke er til stede kan mindre arbeid starte.

Rydding ved høyspentlinjer 

Ved skogrydding langs høyspentlinjer blir grunneierne varslet per brev eller telefon. Også ved rydding langs en kraftlinjetrase i utmark varsles det normalt til alle berørte grunneiere. Virket blir normalt ikke fjernet her, men vi rydder imidlertid alltid elver, bekker, skogsstier og dyretråkk slik at disse er farbare. Er det store trær så kvistes og kappes disse i håndterbare lengder for grunneier å hente ut lettere. Kvisting, stabling i dunger og ev. bortkjøring av virke gjøres i enkelte tilfeller der vi er veldig nært bebodde områder og veier.  

Felling av tre som står nær høyspentlinjer bør gjøres av erfarne folk med egnet sikkerhetsutstyr. Dersom du observerer trær som vokser inn i linja ønsker vi at du tar kontakt med oss. Legg gjerne med et foto som viser hvordan det ser ut.